คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

... ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...
...
...
...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...
...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
...
...
...
...
...
...

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

...

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ