ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
...
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการชุมชน
...
อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

...
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการชุมชน
...
อาจารย์ ดร.รณวีร์ พาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม