ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
...
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
...
อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานักศึกษา

...
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน
...
อาจารย์ ดร.รณวีร์ พาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม