งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ

งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

จัดโดยสำนักนายกรัฐมลตรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

www.facebook.com/OTOP ล้านนาสู่สากล