หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
   
ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาศิลปกรรม
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
   
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม - นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
   

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ