Login


 

  • 1 HUMAN CMRU
  • 2 HUMAN CMRU
  • 3 HUMAN CMRU
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
03/03/2558 การขอรับสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใม่
25/02/2558 ค่ายภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ 5
02/02/2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ใหม่
26/01/2558 ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการประจำคณะ (ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ)
19/12/2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ 58
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
19/02/2558 ตารางกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
18/02/2558 รายชื่อผู้สมัครนายกสโมสร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 2558
10/02/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2557(ภาคปกติ)เพิ่มเติม1คน
10/02/2558 ประกาศคณะฯ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ 2558
10/02/2558 ประกาศคณะฯ เรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 2558จรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์