Login


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
02/11/2016 สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2016 21-23 พ.ย.59
31/10/2016 บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Community Relations Officer ประจำ จ.เชียงใหม่
27/09/2016 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวัน ปี 2559
06/09/2016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญเข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2559
15/08/2016 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญชม การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง 9 คำสอนพ่อ
7/15/2558 14 ก.ค. 58
7/13/2558 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 58
7/13/2558 คณบดีบอกกล่าว เมษายน 58
9/12/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
8/20/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
7/24/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
6/18/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
5/17/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
4/19/2556 คณบดีบอกกล่าว
2/28/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
22/02/2017 คำสั่งฯ แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
22/02/2017 ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
22/02/2017 ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
21/02/2017 รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
10/02/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2559(ภาคปกติ)เพิ่มเติม 1 คนจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์