Login


 

  • 5 HUMAN CMRU
  • 1 การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
28/07/2557 IAESTE รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ
22/07/2557 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22/07/2557 สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมอบรมหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
21/07/2557 สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
21/07/2557 บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปี 57
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
3/2/2556 การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครลงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
09/06/2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการโครงการ"การประกวดดาว-เดือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ" 2557
27/05/2557 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
06/05/2557 การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
02/05/2557 กรรมการกำกับการสอบปลายภาค 3/2556
28/04/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคพิเศษ) จำนวน 14 คนจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้