Login


 

  • 5 HUMAN CMRU
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
18/08/2557 สนง.คณะกรรมการการอดุมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ SEAMEO RIHED
18/08/2557 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการสร้างเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาระดับท้องถิ่น
18/08/2557 ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุศึกษา สายวิชาการ
18/08/2557 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพฯ
18/08/2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ the 3rd ICADA 2014--SSIS
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
3/2/2556 การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครลงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
29/08/2557 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557
27/08/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคพิเศษ) จำนวน 12 คน
27/08/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคปกติ)จำนวน 6 คน
09/06/2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการโครงการ"การประกวดดาว-เดือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ" 2557
27/05/2557 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์