Login


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
25/11/2558 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งช่วงเวลางดให้บริการ
11/11/2558 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมงานสัมมนา และชมนิทรรศการ
11/11/2558 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย2558
21/10/2558 ประกาศฯ หมายเลขผู้สมัครฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรฯ
16/10/2558 ตารางกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 39
15/7/2558 14 ก.ค. 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว เมษายน 58
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
27/11/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคพิเศษ)เพิ่มเติม 1 คน
26/11/2558 แจ้งการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานคณบดี จากหมายเลข 081-9524692 เป็น 095-145171
17/11/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคพิเศษ) 2 คน
13/11/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม 1 คน
13/11/2558 กรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558จรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์