Login
 22/05/2017 รายชื่อกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
16/05/2017 คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 15-31 พ.ค. 2560
04/05/2017 เชิญร่วมชมผลงานประติมากรรม ของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม จัดแสดงวันที่ 4-10 พ.ค. 60 ณ สนามจตุราคา
25/04/2017 ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
20/04/2017 รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
19/04/2017 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรม"การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

11/05/2017 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ฯ
24/04/2017 ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
03/04/2017 กำหนดการ การรับสมัคร การเลือก และการลงคะแนนในการเลือกนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 2560
02/11/2016 สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2016 21-23 พ.ย.59
31/10/2016 บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Community Relations Officer ประจำ จ.เชียงใหม่
27/09/2016 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวัน ปี 2559