Login


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
18/09/2558 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับโอนข้าราชการพลเรือน
18/09/2558 ม.แม่ฟ้าหลวง แจ้งผลการแข่งขันตอบปัญหาในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5
18/09/2558 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
14/09/2558 บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ปี 2558
14/09/2558 งานฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชิญร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นเกียรติแก่บัณฑิต รุ่นที่ 39
15/7/2558 14 ก.ค. 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว เมษายน 58
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
24/09/2558 ผลการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2558
24/09/2558 กรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
09/09/2558 แก้ไขกำหนดการแจกบัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2558
08/09/2558 เอกสารการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
08/09/2558 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยจากทุกแหล่งทุนจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์