Login


 

  • 1 HUMAN CMRU
  • 2 HUMAN CMRU
  • 3 HUMAN CMRU
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
29/10/2557 1
09/10/2557 คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
01/10/2557 ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ระดับ 1-2
29/09/2557 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเรียนดี
16/09/2557 เรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำคณะฯ
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
27/10/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคพิเศษ)7คน
27/10/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2557(ภาคปกติ)23คน
13/10/2557 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่1 2556
08/10/2557 จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
07/10/2557 ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย วงรอบที่2/2557จรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์