Login


 

  • 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 1 HUMAN CMRU
  • 1 HUMAN CMRU
  • 4 21/07/2556 - งานเทพบุตรบ้านนา เทพธิดาจำแลง ร่วมแรงร่วมใจแข่งกีฬาพื้นบ้าน
  • 5 25/07/2556 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2556
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
21/04/2557 สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
21/04/2557 มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
21/04/2557 เชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z
21/04/2557 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขยายเวลาส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ ฯ
21/04/2557 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ฯ ครั้งที่ 3 (ICBIR 2014)
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
3/2/2556 การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครลงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
21/04/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคพิเศษ)
21/04/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคปกติ)
10/04/2557 แบบฟอร์มสรุปรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียน(สำหรับทำ มคอ.)
04/04/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 (เพิ่มเติม)
31/03/2557 ตารางกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2556  จรรยาบรรณบุคลากร
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
  ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
  ระบบประกันคุณภาพ
  ระบบงานวิชาการ
  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ระบบเกรดออนไลน์
  ระบบศิษย์เก่า
  ระบบการจัดการความรู้