Login


 

  • 1 HUMAN CMRU
  • 2 HUMAN CMRU
  • 3 HUMAN CMRU
?????????         ???????

???????????????????   ????????????
25/11/2557 ผลการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(Public Speaking)
25/11/2557 ผลการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ (Story Telling)
13/11/2557 เชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10/11/2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
10/11/2557 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ"มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ"
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
 
????????????????
27/11/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ)เพิ่มเติม1คน
11/11/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ
11/11/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคพิเศษ)เพิ่มเติม1คน
05/11/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ)เพิ่มเติม1คน
03/11/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคพิเศษ)เพิ่มเติม5คน



????????????
??????????????? (e-Adviser)
??????????????????
???????????
??????????
?????????????????
??????????
???????????
????????????
????????????????
?????????????????????