Login


 
สายตรงคณบดี         สารคณบดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
13/03/2558 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญร่วมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
13/03/2558 แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนเทื่อเกิดปัญหาหมอกควัน
05/03/2558 กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
03/03/2558 การขอรับสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใม่
25/02/2558 ค่ายภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ 5
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
30/03/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2557(ภาคพิเศษ)6คน
30/03/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2557(ภาคปกติ)15คน
20/03/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2557(ภาคปกติ)
20/03/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2557(ภาคพิเศษ)
10/03/2558 รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558จรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์