Login


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
01/02/2559 สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งเรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
01/02/2559 ม.เชียงใหม่ เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22
05/01/2559 งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี แจ้งงดใช้ประตูทางผ่านเข้าออกชั่วคราว
05/01/2559 สำนักวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น MEXT
05/01/2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ARC5 Student Forum
15/7/2558 14 ก.ค. 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว เมษายน 58
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
02/02/2559 คำสั่งฯ แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558
29/01/2559 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคปกติ)เพิ่มเติม 2 คน
25/01/2559 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคพิเศษ)เพิ่มเติม 3 คน
22/01/2559 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2558(ภาคปกติ) 1 คน
21/01/2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์