Login
 12/07/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคปกติ)เพิ่มเติม 1 คน
07/07/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่2/2559(ภาคพิเศษ) 7 คน
07/07/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่2/2559(ภาคปกติ) 9 คน
30/06/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคพิเศษ) 32 คน
30/06/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคปกติ) 63 คน
05/06/2017 ขยายเวลารับสมัครรอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่-25 มิ.ย. 2560

11/05/2017 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ฯ
24/04/2017 ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
03/04/2017 กำหนดการ การรับสมัคร การเลือก และการลงคะแนนในการเลือกนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 2560
02/11/2016 สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2016 21-23 พ.ย.59
31/10/2016 บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Community Relations Officer ประจำ จ.เชียงใหม่
27/09/2016 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวัน ปี 2559