Login


 

  • 5 HUMAN CMRU
สายตรงคณบดี         สารคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
09/09/2557 เชิญร่วมพิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
08/09/2557 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง
05/09/2557 แจ้งกำหนดเวลาแจกบัตรประจำตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2557
18/08/2557 สนง.คณะกรรมการการอดุมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ SEAMEO RIHED
18/08/2557 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการสร้างเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาระดับท้องถิ่น
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24/2/2556 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับคณะและศูนย์/สำนัก ขุดใหม่
11/2/2556 ผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร์ทองคำ ประจำปี 2556
9/2/2556 เชิญชวนลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกคณบดี
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
04/09/2557 กำหนดรายชื่อสถานฝึกประสบการณ์และระยะทาง ปีการศึกษา 1/2557
03/09/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคพิเศษเพิ่มเติม) 2 คน
29/08/2557 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557
27/08/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคพิเศษ) จำนวน 12 คน
27/08/2557 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคปกติ)จำนวน 6 คนจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์