Login


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   สารคณบดีทั้งหมด
14/07/2558 สกอ.แจ้งสำเนาหนังสือกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14/07/2558 จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประดับธงอักษรพระนามาภิไธย"มวก"
14/07/2558 จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
14/07/2558 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอใช้พื้นที่สนามกีฬาฟุตซอล และสถานที่จอดรถนักกีฬา
14/07/2558 ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลามหากุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
15/7/2558 14 ก.ค. 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 58
13/7/2558 คณบดีบอกกล่าว เมษายน 58
12/9/2557 คณบดีบอกกล่าว สารมนุษย์ เดือนกันยายน 2557
20/8/2556 คณบดีบอกกล่าว สิงหาคม 2556
24/7/2556 คณบดีบอกกล่าว กรกฎาคม 2556
18/6/2556 ต้อนรับเปิดเทอม 1/2556
17/5/2556 คณบดีบอกกล่าว พฤษภาคม 2556
19/4/2556 คณบดีบอกกล่าว
28/2/2556 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวสารจากคณะทั้งหมด
13/07/2558 สารมนุษย์ ปี่ที่13 ฉบับที่ 2 ก.ค. 58
12/07/2558 ตารางกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
12/07/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่3/2557(ภาคพิเศษ) 2 คน
12/07/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่3/2557(ภาคปกติ) 1 คน
06/07/2558 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่3/2557(ภาคปกติ) 12 คนจรรยาบรรณบุคลากร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Adviser)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบศิษย์เก่า
งานบริการวิชาการ
ระบบการจัดการความรู้
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์