Login
 25/04/2017 ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
20/04/2017 รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
19/04/2017 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรม"การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"
07/04/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม 3 คน
07/04/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคปกติ) เพิ่มเติม 5 คน
31/03/2017 ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559(ภาคปกติ) 61 คน

24/04/2017 ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
03/04/2017 กำหนดการ การรับสมัคร การเลือก และการลงคะแนนในการเลือกนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 2560
02/11/2016 สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2016 21-23 พ.ย.59
31/10/2016 บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Community Relations Officer ประจำ จ.เชียงใหม่
27/09/2016 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวัน ปี 2559
06/09/2016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญเข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2559